Program dela kandidata za rektorja Univerze v Mariboru 2022-2026

Spodbujanje kritične misli kot vodila delovanja naše akademske skupnosti, ki temelji na samokritičnem preizpraševanju, poštenosti do sebe in do skupnosti.

Ničelna toleranca do pojavov mobinga, diskriminacije, nadlegovanja, seksizma in vseh oblik neprimernega vedenja do katerekoli članice ali člana akademske skupnosti.

Skrb za uveljavljanje in uporabo inovativnih metod poučevanja in sodobnih učnih okolij ter vzpostavitev pogojev za na študenta osredinjen študijski proces.

Prizadevanja za zagotovitev pasovnega financiranja izobraževalne dejavnosti in pasovnega financiranja raziskovalne dejavnosti na področju temeljnih raziskav in umetniške dejavnosti.

Kritična misel mora biti vodilo delovanja naše akademske skupnosti, ki pa mora temeljiti na samokritičnem preizpraševanju, poštenosti do sebe in do skupnosti. Vodenje konstruktivnega dialoga z vsemi deležniki akademske skupnosti na temelju moči argumentov mora ostati osnovni standard našega delovanja. Univerzitetna skupnost se mora kritično odzivati na dogajanja znotraj univerze in v širši družbi ter jih zmeraj presojati ob upoštevanju akademskih vrednot, visokih etičnih standardov in moralnih norm.

Prof. dr. Zdravko Kačič

O SEBI

Rodil sem se 22. 5. 1961 v Mariboru. Po končani osnovni šoli sem se leta 1976 vpisal na Tehniško elektro, strojno in tekstilno šolo v Mariboru. V letih 1980 in 1981 sem služil vojaški rok. Leta 1981 sem se vpisal na takratno Visoko tehniško šolo, v študijski program elektrotehnika, ki sem ga zaključil leta 1986. Istega leta sem se vpisal na podiplomski študij in leta 1989 magistriral, leta 1992 pa doktoriral na Tehniški fakulteti, Oddelku za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerze v Mariboru. Leta 1990 sem se na Tehniški fakulteti zaposlil kot asistent, od leta 2003 pa sem zaposlen kot redni profesor na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru.

Sem nosilec predmetov na prvi in drugi stopnji študija študijskih programov Elektrotehnika in Telekomunikacije kot tudi predmetov na doktorskem študiju študijskega programa Elektrotehnika na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru.

Moja znanstvena bibliografija obsega več kot 690 bibliografskih enot, od tega 97 člankov objavljenih v znanstvenih revijah, 190 člankov v zbornikih znanstvenih konferenc, 12 poglavij v monografskih publikacijah, 44 končnih poročil o rezultatih raziskav. Sem vodja raziskovalnega programa Napredne metode interakcij v telekomunikacijah in bil vodja več raziskovalnih projektov EU in projektov z industrijo.

Ključne točke programa dela 2022-2026

1. Akademska skupnost

 1. Univerzitetna skupnost se mora kritično odzivati na dogajanja znotraj univerze in jih zmeraj presojati ob upoštevanju akademskih vrednot, visokih etičnih standardov in moralnih norm.
 2. Kritično se odzivati na dogajanja v širši družbi ter biti angažirana v procesih reševanja ključnih problemov družbe današnjega časa.
 3. Ničelna toleranca do pojavov mobinga, diskriminacije, nadlegovanja, seksizma in vseh oblik neprimernega vedenja do katerekoli članice ali člana akademske skupnosti. Pri tem je nujno dosledno spoštovati Kodeks etičnega ravnanja UM.
 4. Skrb pri razvoju kariernih poti pedagoških in nepedagoških delavcev in skušati upoštevati njihove želje v primerih, ko si jih želijo spremeniti ali pristopiti k delu na drugih področjih.
 5. Vrednotenja dela visokošolskih sodelavk in sodelavcev na osnovi vsebinske presoje dela in ne zgolj na podlagi bibliometričnih kazalcev, pri tem pa v habilitacijskih postopkih dati večji poudarek tudi vsebinskemu vrednotenju pedagoškega dela – upoštevanje smernic iniciative DORA in Leidenskega manifesta.

2. Organiziranost in vodenje univerze

 1. Nosilke izobraževalne in raziskovalne dejavnosti so članice univerze, ki svoje poslanstvo izvajajo avtonomno in na osnovi uravnoteženega razmerja med pristojnostmi in odgovornostmi.
 2. Vodenje strpnega in konstruktivnega dialoga z vsemi deležniki s ciljem ustvariti pogoje dela, ki bodo članicam in drugim članicam univerze omogočali uresničevanje smelo zastavljenih ciljev ter doseganje odličnosti na vseh področjih delovanja.
 3. Prizadevanje za doseganje čim prejšnjega zagotavljanja primerljivih okvirov finančnega poslovanja članic, in sicer z vodenjem strpnega dialoga ter spodbujanjem iskanja konsenzualnih rešitev.
 4. Vzpostavitev mehanizmov notranje evalvacije znanstvenoraziskovalnega dela ter sprejem pravnih podlag za delitev finančnih sredstev za njegovo izvajanje. Prizadevanje za pripravo rešitev, ki bodo spodbujale doseganje znanstvene odličnosti.
 5. Izvedba digitalizacije ob zagotavljanju celostnih rešitev, ki bodo ob digitalizaciji procesov ter prehodu na elektronsko poslovanje omogočale zmanjšanje administrativnih obremenitev, povečanje preglednosti in odzivnosti ter večjo učinkovitost dela.

3. Izobraževanje in študij

 1. Povečanje uspešnosti izobraževanja z različnimi mehanizmi za spremljanje kakovosti ter storitvami za uspešen študij – aktivnosti v okviru novo nastalega Študentskega središča Univerze v Mariboru na eni ter Pedagoške mreže Univerze v Mariboru na drugi strani.
 2. Celostna vzpostavitev inkluzivnega okolja za študij in enakopravna obravnava vseh študentov v akademski skupnosti, vključno s področjem enakosti spolov.
 3. Razvoj celovitega modela vseživljenjskega učenja na Univerzi v Mariboru, vključno z aktivnostmi za vzpostavitev sistema mikro dokazil (angl. micro credentials).
 4. Razvoj in uveljavitev e-izobraževanja in učenja na daljavo kot ene izmed možnosti načina izvajanja pedagoškega procesa, ki od nas narekuje drugačen pristop k pedagoškemu procesu.
 5. Izboljšanje izbirnosti s poenotenim in v celoti informatiziranim postopkom izbiranja v okviru akademskega informacijskega podsistema AIPS za študente ter PPA za visokošolske učitelje.
 6. Dolgoročen razvoj študijskih programov in družbeno odgovorno načrtovanje vpisa.
 7. Internacionalizacija študijske dejavnosti, ki bo usmerjena tudi v internacionalizacijo doma.
 8. Mednarodna prepoznavnost Doktorske šole Univerze v Mariboru kot krovne organizacije na področju doktorskega študija.
 9. Institucionalni integrirani sistem spremljanja in zagotavljanja kakovosti študijske dejavnosti na Univerzi v Mariboru, vključno s sistemom spremljanja in posodabljanja vsebin v študijskih programih.

4. Raziskovanje in inovacije

 1. Krepitev trajnostnega, družbeno odgovornega in kakovostnega razvoja znanstvenih ved in umetniških disciplin, področij in podpodročij.
 2. Krepitev kreativnih interdisciplinarnih raziskovalnih jeder na ključnih raziskovalnih usmeritvenih področjih z zadostno koncentracijo kadrov, znanja, infrastrukture in sredstev za pridobivanje in koordinacijo večjih mednarodnih projektov.
 3. Krepitev znanstvenoraziskovalnih zmogljivosti in infrastrukture za razvoj odličnosti v raziskavah in inovacijah.
 4. Skrb za razvoj človeških virov v raziskovanju in dvig kulture ustvarjalnosti in inovativnosti.
 5. Vpetost v mednarodne mreže in združenja ter proaktivno sodelovanje v delovnih skupinah za sooblikovanje evropskih, nacionalnih, regionalnih in lokalnih strategij ter kohezijske politike.
 6. Uresničevanje načel etike in integritete ter enakosti spolov v raziskovanju.

5. Kakovost

 1. Doseganje ciljev Strategije Univerze v Mariboru 2021–2030, temelječe na sistemu kakovosti.
 2. Vzpostavitev vitkega notranjega sistema spremljanja in upravljanja kakovosti, ki bo preko ustaljenih in maksimalno informacijsko podprtih procesov skrbel za sprotno evalvacijo doseganja zastavljenih kratkoročnih in dolgoročnih ciljev ter ukrepov.
 3. Okrepitev kakovostnega nabora izobraževanj in strokovnih usposabljanj, ki jih na Univerzi v Mariboru zagotavljamo zaposlenim in študentom.

6. Študentke in študenti

 1. Ohranitev vzpostavljenega sodelovanja, ki poteka na osnovi medsebojnega spoštovanja, konstruktivnega dialoga in skupnega iskanja rešitev.
 2. Nadgraditev vzpostavljenega izobraževanja in delavnic za študentske predstavnike.
 3. Zagotavljanje strokovne podpore in stabilnega vira financiranja dejavnosti študentskih svetov za omogočanje kontinuiranega izvajanja zastavljenih programov aktivnosti in razvoj novih, inovativnih študentskih projektov.
 4. Spodbujanje vključevanja študentk in študentov v znanstvenoraziskovalno in umetniško dejavnost ter zagotavljanje praktičnega izobraževanja, ki bo institucionalno poenoteno ter bo v največji meri temeljilo na sodelovanju z gospodarstvom.
 5. Skrb za celostni razvoj študentov, tako z zagotavljanjem kakovostnih študijskih kot tudi obštudijskih vsebin.
 6. Krepitev aktivnosti za zagotavljanje fizičnega in duševnega zdravja študentov, tudi preko nadaljnjega razvoja univerzitetnega športa v okviru obštudijskih dejavnosti in razširitve projekta Univerzitetne športne lige.
 7. Prizadevanja za zagotovitev dodatnih finančnih sredstev za obnovo Univerzitetnega športnega centra Leona Štuklja.
 8. Zagotavljanje primerljivih pogojev organiziranja in vključevanja v obštudijske dejavnosti tudi za študentke in študente fakultet Univerze v Mariboru, ki delujejo v drugih krajih R Slovenije.
 9. Skrb za zaposljivost študentk in študentov po zaključku študija.

7. Internacionalizacija

 1. Zagotovitev primerljivih možnosti sodelovanja v procesih sooblikovanja skupnega evropskega visokošolskega prostora po vzoru drugih zahodnoevropskih univerz.
 2. Spodbujanje mobilnosti študentk in študentov, visokošolskih sodelavk in sodelavcev, raziskovalk in raziskovalcev ter strokovnih sodelavk in sodelavcev.
 3. Prizadevanja za zagotovitev nadaljnjega sodelovanja v projektu evropskih univerzitetnih mrež Athena.

8. Prostorski razvoj univerze

 1. Priprava potrebne dokumentacija za 22 investicijskih projektov fakultet naše univerze.
 2. Izvajanje investicijskih projektov skladno z zastavljeno časovnico in faznostjo.
 3. Priprava in izvajanje projekta nadgradnje raziskovalne infrastrukture RIUM 2.
 4. Prizadevanjih za zagotovitev finančnih sredstev za razširitev infrastrukturnih kapacitet za podporno okolje Tehnološkega inovacijskega centra Univerze v Mariboru (INNOVUM podporno okolje)

9. Zakonodaja

 1. Prizadevanja za spremembo Zakona o visokem šolstvu in zagotovitev financiranja javne službe na področju visokega šolstva (zagotovitev pasovnega financiranja izobraževalne dejavnosti in raziskovalne dejavnosti ter umetnosti).
 2. Prizadevanja za definiranje mehanizmov za predfinanciranje in sofinanciranje raziskovalnih projektov.
 3. Določitev sistemskih rešitev za izvajanje sobotnega leta.

9. Ureditev položaja zaposlenih

 1. Zagotovitev stimulativnega delovnega okolja za izvajanje pedagoškega, znanstvenoraziskovalnega oziroma umetniškega ter strokovnega dela.
 2. Prizadevanja za ureditev sistema plač v javnem sektorju za doseganje transparentnih in celovitih rešitev ob zagotovitvi možnosti stimulativnega nagrajevanja.

10. Digitalizacija in zeleni prehod

Digitalizacija
 1. Izvajanje procesa digitalizacije na način, ki bo omogočal hitro odzivanje na potrebe okolja, z razvojem znanj in ustrezne strokovne usposobljenosti pa tudi zagotavljanje ustreznega odziva na izredne okoliščine.
 2. Razvoj digitalno povezane infrastrukture, ki bo vključevala inteligentno opremo, bo omogočala razvoj pametnih predavalnic in podpirala razvoj sodobnih inovativnih izobraževalnih procesov.
 3. Aktivno vključevanje v sooblikovanje smernic digitalne preobrazbe na področjih poučevanja, digitalne pismenosti, naprednih in inovativnih pedagoških praks, raziskovalnih in umetniških ter upravnih procesov.
 4. Prevzemanje aktivne vloge pri razvoju in izobraževanju na področju informacijskih storitev in vsebin ter tako pomembno prispevati k preseganju digitalne ločnice in vrzeli v naši družbi.
Zeleni prehod
 1. Aktivno ozaveščanje akademske skupnosti in širše družbe o okoljskih problemih.
 2. Sodelovanje pri pripravi strategij ter spremljanju izvajanja okoljske politike.
 3. Naslavljanje okoljskih problemov z razvojem novih tehnoloških rešitev.
 4. Vključevanje okoljske tematike v izobraževalne vsebine.
 5. Ocenitev delovnih procesov na univerzi na vseh področjih delovanja s stališča doseganja podnebne nevtralnosti.

Najpomembnejše smernice delovanja

 1. Aktivno delovanje na področju ozaveščanja o okoljskih problemih
 2. Aktivno delovanje pri preseganju digitalne ločnice in vrzeli v naši družbi
 3. Aktivno vključevanje v sooblikovanje smernic digitalne preobrazbe
 4. Doseganje primerljivih pogojev finančnega poslovanja na vseh članicah univerze
 5. Doseganje stimulativnejših pogojev dela
 6. Gradnja družbeno odgovorne univerze
 7. Internacionalizacija kurikulumov
 8. Internacionalizacija raziskovalne dejavnosti
 9. Iskanje zakonskih rešitev za zagotavljanje pasovnega financiranja javne službe na področju visokega šolstva
 10. Izvedba projektov obnove in novogradnje članic UM
 11. Konstruktivni dialog z vsemi deležniki na univerzi
 12. Krepitev dela kariernih centrov
 13. Krepitev delovanja klubov diplomantov
 14. Krepitev kakovosti izobraževanja
 15. Krepitev kakovosti raziskovanja
 16. Krepitev kakovosti strokovne dejavnosti
 17. Krepitev kakovosti umetniške dejavnosti
 18. Nadaljnja poenostavitvi samoevalvacijskih postopkov
 19. Nadaljnji razvoj platforme INNOVUM za zagotovitev podpornega okolja za prenos znanja v okolje
 20. Nadgradnja kakovosti notranjega sistema evalvacije
 21. Nadgradnja sistema neodvisne notranje evalvacije študijskih programov
 22. Naslavljanje posameznih okoljskih problemov z razvojem novih tehnoloških rešitev
 23. Negovanje konstruktivne kritične misli
 24. Ničelna toleranca do pojavov mobinga, diskriminacije, nadlegovanja, seksizma …
 25. Omogočanje razvoja potenciala zaposlenih
 26. Podpora procesom raziskovanja ter prenosa znanja in tehnologij v gospodarstvo
 27. Povezovanje v okviru multidisciplinarnih projektov
 28. Prevzemanje aktivne vloge pri razvoju in izobraževanju na področju informacijskih storitev in vsebin
 29. Prizadevanja za preseganje minimalnih plač na univerzi
 30. Sinergično povezovanje raziskovalnih kapacitet
 31. Sistemska rešitev izvajanja sobotnega leta
 32. Sistemsko aktivno vključevanje študentov v znanstvenoraziskovalno in umetniško dejavnost
 33. Skrb za čim boljše delovne pogoje
 34. Skrb za čim boljše študijske pogoje
 35. Skrb za razvoj kariernih poti pedagoških in nepedagoških delavk in delavcev
 36. Skrb za varnost in zdravje pri delu
 37. Skrb za zaposljivost študentk in študentov po zaključku študija
 38. Sodelovanje pri pripravi strategij ter spremljanju izvajanja politik povezanih z zelenim prehodom
 39. Spodbujanje interdisciplinarnega povezovanja
 40. Spodbujanje kulture dialoga
 41. Spodbujanje organiziranja poklicnih tržnic
 42. Spodbujanje organiziranja poklicnih tržnic
 43. Spodbujanje športne dejavnosti študentk in študentov
 44. Spoštovanje moralnih norm in etičnih standardov
 45. Vključevanje okoljske tematike v izobraževalne vsebine
 46. Vzpostavitev mehanizma predfinanciranja in sofinanciranja raziskovalnih projektov
 47. Zagotavljanje kakovostnega študijskega okolja
 48. Zagotavljanje neodvisnega delovanja študentskih organov
 49. Zagotavljanje položaja in vloge študentk in študentov pri soodločanju
 50. Zavzemanje za sistem plač v javnem sektorju, ki bo omogočal stimulativno nagrajevanje
 51. Zavzemanje za sistem plač v javnem sektorju, ki bo smiselno določal razmerja med posameznimi delovnimi mesti.
 52. Zavzemanje za sistem plač v javnem sektorju, ki bo upošteval specifike posameznih skupin javnih uslužbencev .

Program dela

Preberite celoten program dela

Kontakt

Spoštovana bralka, spoštovani bralec,

na teh spletnih straneh predstavljam program svojega dela kot kandidat za rektorja Univerze v Mariboru. Ob tem pa se zavedam, da sta raznolikost in obseg dejavnosti univerze precej večja, kot je to mogoče dovolj podrobno predstaviti v programu dela.

V kolikor menite, da kakšne dejavnosti ali problema v program dela nisem vključil in bi želeli o njem izvedeti moje stališče, vas vabim, da vprašanje zastavite s pomočjo spletnega obrazca. Potrudil se bom, da na vaše vprašanje odgovorim po svojih najboljših močeh in v čim krajšem času.