Stališče o mnenjih Študentskega sveta o pedagoški usposobljenosti v habilitacijskih postopkih

Študentski svet Univerze v Mariboru je kot organ študentk in študentov Univerze v Mariboru dolžan delovati v skladu z določili statuta, hkrati pa mora biti izvoljenim predstavnikom študentk in študentov omogočeno enakopravno sodelovanje pri upravljanju univerze v vseh njenih organih, kjer to določa statut univerze.

Za zagotavljanje ustrezne kakovosti izvajanja izobraževalne dejavnosti je vloga tovrstne organiziranosti študentov ena ključnih, kar prepoznavamo tudi v postopkih reakreditacije študijskih programov, kjer je vloga študentov pri izvajanju študijskega procesa vedno deležna velike pozornosti evalvatorjev.

Izhajajoč iz tega menim, da je kakršnakoli neenakopravna obravnava vloge študentov pri upravljanju univerze neustrezna in nedopustna. To še posebej velja za področje habilitacij, kjer je vloga Študentskega sveta z njegovim mnenjem o kandidatu posebej izpostavljena. Menim, da je potrebno podano mnenje Študentskega sveta upoštevati v celoti in tako, kot to določajo ustrezni pravni akti. Pri tem je nesprejemljivo v katerikoli fazi postopka izpostavljati posameznike ali Študentske svete posameznih članic še posebej v primerih, ko prihaja do nestrinjanja kandidata s podano oceno.

Vsekakor je potrebno upoštevati pravico kandidata do pritožbe, kot jo opredeljujejo ustrezni pravni akti univerze, in zagotoviti pravilnost izvajanja celotnega postopka, vendar pa to v nobeni fazi postopka ne more in ne sme biti razlog za izvajanje kakršnihkoli pritiskov na odločitve Študentskega sveta Univerze v Mariboru ali Študentskega sveta katerekoli članice UM ali celo posameznega člana Študentskega sveta. Prav tako pa je nesprejemljivo tudi izvajanje kakršnihkoli pritiskov za spreminjanje mnenja ali njegovega neustreznega upoštevanja v vodenih postopkih.

Skladno s Statutom Univerze v Mariboru in drugimi pravnimi akti, ki se nanašajo na zadevne postopke, menim, da je potrebno podano mnenje Študentskega sveta Univerze v Mariboru ustrezno upoštevati v vseh fazah postopka in tudi pri končni odločitvi.