Zakaj sem se odločil kandidirati za rektorja Univerze v Mariboru?

Spoštovani sodelavke, sodelavci, študentke in študenti,

v zadnjih dveh letih so dogajanja na področju medsebojnih odnosov na UM prevečkrat eskalirala in prešla mejo, ki bi jo akademska skupnost smela tolerirati. Takšna ravnanja so znotraj akademske skupnosti, še posebej, če gre pri tem za vodilne delavce, nesprejemljiva in je tovrstno obnašanje nujno ustaviti.

Menim, da mora biti ena prvih nalog rektorja uveljavitev in utrditev kulture medsebojnega dialoga, moralnih norm in etičnih standardov, ki so osnovne vrednote akademske skupnosti. Vodstvo univerze je prvo odgovorno za uveljavljanje teh vrednot.

Na osnovi izkušenj, ki sem jih pridobil pri svojem dosedanjem delu, tudi kot prodekan za finančne zadeve na FERI (2006–2010) ter prorektor za finančne zadeve na UM (2011–2015), se zavedam pomembnosti medsebojnih odnosov, motiviranosti posameznika za doseganje zastavljenih ciljev in pomena nenehnega konstruktivnega dialoga.

Prav iz teh razlogov sem pristopil h kandidaturi za rektorja Univerze v Mariboru. Verjamem, da uresničevanje zastavljenih ciljev lahko poteka le ob nenehnem strpnem in konstruktivnem dialogu vseh deležnikov in ob pričakovanju njihovega iskrenega prizadevanja za čim uspešnejše uresničevanje dogovorjenih skupnih ciljev.

V prihodnjih zapisih bom dodatno pojasnil ključne točke mojega programa dela in podrobneje predstavil svoja stališča ter odgovore na vprašanja, o katerih bo v prihodnjih tednih tekla razprava na predstavitvah kandidatov za rektorja na posameznih članicah UM.